PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 374 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00702555
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
116
415
955
3205
3713
13030
702555

1.87%
21.24%
2.99%
1.08%
0.26%
72.56%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Ваш ИП:35.168.110.128

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

To je stvarno jubilej vredan pa`we.

Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez Vas tolika pose}enost, razumqivo, ne bi bila mogu}a, popularnost, tako|e, Sve to dugujem Vama.

[ta je moto moga sajta?

Pa ono {to je u nazivu PROMU]URKO!

Promu}urimo o svetu oko nas. I ba{ u okviru toga PROMU]URKA postoje slede}e rubrike:

1)    PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U – 20 objava

2)    PROMU]URKOVA BA[TINA – 37 objava

3)    PROMU]URKOVA TERAPIJA – 20 objava

4)     PROMU]URKE O POSLU – 16 objava

5)    PROMU]URKOVA ZRNCA – 17 objava

6)    PROMU]URKOVE PROMU]URKE – 3 objave, 2 emisije i re~nik Srpski (al’ vojvo|anski) bez muke

7)     PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM – 1 tekst

Zatim dolazi LALINO ISKUSTVO, To je deo samo za registrovane ~lanove. Ima samo jedan javan tekst.

Ono {to svaka grupa ima to su KOMENTARI. Kod mene na sajtu ih ima, Mogu da ih ostave samo registrovani ~lanovi.

Poglavqe VIDEO I ZVU^NA BA[TINA – 46 objava

OBAVE[TEWA, sadr`e informaciju kako da instalirate font koji }e Vam omogu}iti da ~itate objave.

Na PRIJAVI se registruju ~lanovu kada ulaze na sajt.

KONTAKT sadr`i mapu sajta.

^lanova registrovanih je bilo i vi{e, bilo nas je i mawe, neki su dolazili i odlazili, Svima koji su bili i oti{li `elimo sre}an put. Znamo da nije lako promu}uriti, nije lako biti Promu}urko. Za tako ne{to treba koristiti vijuge, pa ukqu~iti savest, estetiku, emocije i jo{ pone{to…

Dakle, sve ovo objave treba da Vas podstaknu da PROMU]URITE, da budete u skladu sa nazivom Promu}urko!

Znate, kada nam je Bog ve} dao mozak, da razlikujemo ta~no od net~nog, savest da razlikujemo dobro od lo{eg, dao emocije kao npr. qubav, sasose}awe, pra{tawe, estetski ukus za lepo, skladno, ne`no, za ne{to {to nagiwe savr{enstvu, Kada dam je dao jo{ mnogo, mnogo toga, trebali bi to da koristimo. Uvredi}emo ga ako ne koristimo ono {to nam je dao. Ali da bi to koristili treba nam neko znawe, saznawe, neko uputstvo za upotrebu.

Moj Promu}urko je pokazao kako to mi radimo. Kako promu}urimo na navedene teme. Trudili smo se da damo sve od sebe, da damo najboqe. Da je to imalo uspeh i da je dalo rezultate, svedo~i upravo va{ih pola miliona.

Nadamo se da smo i Vas naveli da promu}urite. Nemora odmah da bude … dovoqno je po~eti, Ovoliki broj posetilaca svedo~i, da broj Vas koji PROMU]URITE nije mali. Ako smo Vas podstakli u tome, dali podstrek Va{em promu}urewu onda smo postigli svoj ciq. AKO NAS PREVAZI\ETE, PA TO BI BILO SUPER. Kako je u~iteq dobar, tek ako |aci budu boqi od wega, to bi zna~ilo da smo super u~iteqi. A {ta vi{e jedan u~iteq po`eleti mo`e.

Trudili smo se da promu}urimo o pitawima identiteta, ali i o poslu, o tome kavu smo sve vlast imali i kako promu}urimo o woj, Video i zvu~na ba{tina su uglavnom beside i pesme, Besede, su uglavnom Oca Joila. Upoznao sam ga dok je bio monah u gorwem Ostrogu. ^uvar kivota Sv. Vasilija Ostro{kog, Bio je britak na jeziku, o{trouman u zapa`awu, ~ovek sa jakom verom i molitvom. Ostalo su pesme koje poti~u sa {ireg srpskog prostora. Pokazujemo da nismo samo Vojvo|ani, nego da prihvatamo i uva`avamo i ostale Srbe.

Na kraju ali ne i posledwe po zna~aju, poru~ujemo Vam dragi moji PROMU]URCI: HVALA VAM NA PASETAMA, HVALA VAM [TO ^ITATE NA[E OBJAVE, NADAM SE DA SMO VAS ZAINTRIGIRALI DA PROMU}URITE,

ISKRENO I OD SRCA VA[ PROMU]URKO. 5. FEBRUAR 2021. GODINE.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je moja mama dobila da bude u~iteqica, bilo je usta{ko leglo. De{avalo joj se dok razgovara neobavezno sa qudima iz sela da joj oni uz kafu i pi}e pri~aju kako su klali Srbe i srpsku decu. Ona je sve to sa u`asom slu{ala, ali imala je 20 godina, bila

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac


   

   
 • Stefan Nemawa i bogumili


   

   
 • Kuma Biqa

               Kuma Biqa, kako sam zvali moju kumu Biqanu, bila je godinu dana starija od mene. Prvobitno prijateqica moje sestre Mirjana, da bi vremenom postala i moja. Voleo sam da se dru`im sa wom, ona nikada ni{ta nije radial iza le}a sve je znala da sune u lici pa kako ti bude. Bili smo veliki prijateqi, zajedno smo slavili slave, srpske i dr`avne nove godine, volela je i petarde ali da budu {to daqe od we.

              Kada god bi smo oti{li kod we sedeli smo na jastu~i}ima, Pri tom, svako

  Опширније...  
 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...  
 • Na posnoj slavi

                   Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

              Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu

  Опширније...  
 • Emisija - Spomenik Jovanu Jovanoviћu Zmaju u Rumi