PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

To je stvarno jubilej vredan pa`we.

Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez Vas tolika pose}enost, razumqivo, ne bi bila mogu}a, popularnost, tako|e, Sve to dugujem Vama.

[ta je moto moga sajta?

Pa ono {to je u nazivu PROMU]URKO!

Promu}urimo o svetu oko nas. I ba{ u okviru toga PROMU]URKA postoje slede}e rubrike:

1)    PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U – 20 objava

2)    PROMU]URKOVA BA[TINA – 37 objava

3)    PROMU]URKOVA TERAPIJA – 20 objava

4)     PROMU]URKE O POSLU – 16 objava

5)    PROMU]URKOVA ZRNCA – 17 objava

6)    PROMU]URKOVE PROMU]URKE – 3 objave, 2 emisije i re~nik Srpski (al’ vojvo|anski) bez muke

7)     PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM – 1 tekst

Zatim dolazi LALINO ISKUSTVO, To je deo samo za registrovane ~lanove. Ima samo jedan javan tekst.

Ono {to svaka grupa ima to su KOMENTARI. Kod mene na sajtu ih ima, Mogu da ih ostave samo registrovani ~lanovi.

Poglavqe VIDEO I ZVU^NA BA[TINA – 46 objava

OBAVE[TEWA, sadr`e informaciju kako da instalirate font koji }e Vam omogu}iti da ~itate objave.

Na PRIJAVI se registruju ~lanovu kada ulaze na sajt.

KONTAKT sadr`i mapu sajta.

^lanova registrovanih je bilo i vi{e, bilo nas je i mawe, neki su dolazili i odlazili, Svima koji su bili i oti{li `elimo sre}an put. Znamo da nije lako promu}uriti, nije lako biti Promu}urko. Za tako ne{to treba koristiti vijuge, pa ukqu~iti savest, estetiku, emocije i jo{ pone{to…

Dakle, sve ovo objave treba da Vas podstaknu da PROMU]URITE, da budete u skladu sa nazivom Promu}urko!

Znate, kada nam je Bog ve} dao mozak, da razlikujemo ta~no od net~nog, savest da razlikujemo dobro od lo{eg, dao emocije kao npr. qubav, sasose}awe, pra{tawe, estetski ukus za lepo, skladno, ne`no, za ne{to {to nagiwe savr{enstvu, Kada dam je dao jo{ mnogo, mnogo toga, trebali bi to da koristimo. Uvredi}emo ga ako ne koristimo ono {to nam je dao. Ali da bi to koristili treba nam neko znawe, saznawe, neko uputstvo za upotrebu.

Moj Promu}urko je pokazao kako to mi radimo. Kako promu}urimo na navedene teme. Trudili smo se da damo sve od sebe, da damo najboqe. Da je to imalo uspeh i da je dalo rezultate, svedo~i upravo va{ih pola miliona.

Nadamo se da smo i Vas naveli da promu}urite. Nemora odmah da bude … dovoqno je po~eti, Ovoliki broj posetilaca svedo~i, da broj Vas koji PROMU]URITE nije mali. Ako smo Vas podstakli u tome, dali podstrek Va{em promu}urewu onda smo postigli svoj ciq. AKO NAS PREVAZI\ETE, PA TO BI BILO SUPER. Kako je u~iteq dobar, tek ako |aci budu boqi od wega, to bi zna~ilo da smo super u~iteqi. A {ta vi{e jedan u~iteq po`eleti mo`e.

Trudili smo se da promu}urimo o pitawima identiteta, ali i o poslu, o tome kavu smo sve vlast imali i kako promu}urimo o woj, Video i zvu~na ba{tina su uglavnom beside i pesme, Besede, su uglavnom Oca Joila. Upoznao sam ga dok je bio monah u gorwem Ostrogu. ^uvar kivota Sv. Vasilija Ostro{kog, Bio je britak na jeziku, o{trouman u zapa`awu, ~ovek sa jakom verom i molitvom. Ostalo su pesme koje poti~u sa {ireg srpskog prostora. Pokazujemo da nismo samo Vojvo|ani, nego da prihvatamo i uva`avamo i ostale Srbe.

Na kraju ali ne i posledwe po zna~aju, poru~ujemo Vam dragi moji PROMU]URCI: HVALA VAM NA PASETAMA, HVALA VAM [TO ^ITATE NA[E OBJAVE, NADAM SE DA SMO VAS ZAINTRIGIRALI DA PROMU}URITE,

ISKRENO I OD SRCA VA[ PROMU]URKO. 5. FEBRUAR 2021. GODINE.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije ispri~ala ona. Ispri~ala mi je osoba koja je to mojoj majci uradila kada je ona do{la da radi u Sremu u Rumi. Pri~a po~iwe susretom u Domu zdravqa, gde sam se ja kao lepo vaspitan ~ovek najpristojnije javio biv{oj maminoj koleginici iako sam znao da

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...  
 • PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

  Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

  To je stvarno jubilej vredan pa`we.

  Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

  Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez

  Опширније...  
 • Sre}kica ili ti ma~e koje donosi sre}u

  Da, kako se ve} moglo primetiti ovo je pri~a o ma~etu u kojem smo svi mi uku}ani u`ivali, Ono je bilo izvor na{e radosti i sre}e. [ta }ete… To nisu bila ni kola, ni letovawe, ni kupovina ne~eg o ~emu mogu qudi samo da sawaju, Ne … to je bilo obi~no malo ma~e.

              Omacila ga je Macika, koju je na{ Maciko priveo i doveo u svoju tj. na{u ku}u. Nije pro{lo dugo kako je do{la u svoj novi dom, a Macika se omacila i na svet donela tri ma~eta. Prvo su posle samo nekoliko dana ubile ptice

  Опширније...  
 • Po{tovawe – {ta je to ili kako to be{e izgleda?

  Da li dragi moji ~itaoci jo{ pamtimo, razumemo, re~ po{tovawe. Da li ona u nama budi neke emocije, neka se}awa, na qude, neke qude, na neke doga|aje, na … bilo {ta i bilo koga?

              Da li …

              Ispri~a}u Vam pri~u o jednom primeru po{tovawa koje sam li~no do`iveo, Za istinitost ove pri~ mogu da Vam garantujem ako Vam to ne{to zna~i.

              Tamo negde oko 2010. godine u jednom gradu u centralnoj Srbiji, onome {to je spadalo u Beogradski pa{aluk, samo wegove ju`ne delove

  Опширније...  
 • Za{to je Novi Sad srpska Atina


   

   
 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...  
 • SRBI U ALBANIJI