PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 8 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00494392
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
166
259
2704
2504
5667
7406
494392

2.05%
20.62%
2.51%
1.16%
0.30%
73.37%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Ваш ИП:54.208.73.179

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Pobeda u Crnoj Gori?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

            Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

            Me|utim,..

            ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo polako ali sigurno da se odvaja od srpstva. To je u po~etku podr`avao opoziciju iz Srbije, to je bila maska. Najve}u uslugu mu je nesvesno napravio mitropolit kada ga je 1996. godine odveo kod srpskog patrijarha.

            Neki su govorili da je to zbog Milo{evi}a, odnosno da nije Milo protiv Srbije nego protiv re`ima u Srbiji, To je naravno bila notorna glupost. Da je bilo antisrpstvo, a ne anti Milo{evi}ev stav, najboqe svedo~i ~iwenica da je on bio i protiv Ko{tunice i Srbije posle dolaska DOS – a na vlast. Ludilo i mr`wa su pobedili.

            Sve ostalo, otcepqewe, priznawe Kosmeta kao dr`ave, {irewe antisrpske histerije, stvarawe crnogorskog jezika, pa najzad i crkve samo su logi~ne posledice.

            E, sada ispada da je problem u Milo od 1996. godine do danas. Pa nije.

            Problem je u onome {to se doga|alo od 1941. godine. Ubijawe od strane usta{ko – komunisti~e strane sve{tenika, svih nacionalno istaknutih qudi, intelektualaca i sl. Tako su nastala popularna pasija grobqa u Crnoj Gori. Za{to pasija grobqa? Pa zato {to je na mesto gde su ubijani Srbi, od deteta do starca, stavqena je daska i za wu je zakucan mrtav pas.

            Ubijeno je tokom rata oko 70.000 Srba, da bi se mogla napraviti Crnogorska nacija. Sem toga, kada su oni uzeli vlast 45 godine, ko god bi po~eo da ispoqava srpsko nacionalno ose}awe bio je najstro`ije ka`wavan.

            Srpska pravoslavna crkva je desetkovana ubijawem 120 sve{tenika.

            KAO NAJBOLESNIJI DOGA]AJ IPAK SMATRAMO RU[EWE KAPELE NA LOV]ENU U KOJOJ SU BILE MO[TI WEGO[EVE. UMESTO TOGA POSTAVQEN JE PRAVOSLAVNI VLADIKA U FARANSKI HRAM. ON NIJE EGIPATSKI MNOGO BO@AC NEGO SRPSKI VLADIKA I SVETITEQ!

            [ta sada pitam se. Da li }e se setiti svega {to treba da se sete u Crnoj gori. Sve to nije ra|eno deset – dvadeset godina, ve} sa prekidom 70. Potpuno trajno sistematsko uni{tavawe srpstva. Da li }e se mo}i setiti, da li }e se setiti, da li znaju kako }e izgubqeno povratiti?

            Na nama je da vidimo. Pri tome treba da imamo na umu. Srpstvo je svog prvog svetiteqa dobilo u Dukqi – Svetog kraqa Jovana Vladimira. Srpstvo su odredili u velikoj meri Stefan Nemawa ro|en na tlu dana{we Podgorice. On i wegovi potomci su odredili Srbe u smislu identiteta. Zatim od srpskih svetorodnih dinastija, osim navedene dve, su jo{ [tiqanovi}i i Petrovi}i, Kosmet je dao Svetog cara Lazara, Vojvodina je dala Svete Brankovi}e. Dakle, izvan Crne Gore imamo dve svetorodne dinastije.

           U`a Srbija ni jednog, po svom poreklu. Bosna i Hercegovina ni jednog.

           U tome je zna~aj Crne Gore za srpstvo svi|alo se to nekome ili ne. I zato je va`no da se srpstvo u Crnoj Gori vrati sebi. Ne samo zbog sebe nego zbog srpstva u celini.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Po{tovawe – {ta je to ili kako to be{e izgleda?

  Da li dragi moji ~itaoci jo{ pamtimo, razumemo, re~ po{tovawe. Da li ona u nama budi neke emocije, neka se}awa, na qude, neke qude, na neke doga|aje, na … bilo {ta i bilo koga?

              Da li …

              Ispri~a}u Vam pri~u o jednom primeru po{tovawa koje sam li~no do`iveo, Za istinitost ove pri~ mogu da Vam garantujem ako Vam to ne{to zna~i.

              Tamo negde oko 2010. godine u jednom gradu u centralnoj Srbiji, onome {to je spadalo u Beogradski pa{aluk, samo wegove ju`ne delove, de{ava se radwa ove pri~e.

              Bila je godi{wa skup{tina jednog od Ravnogorskih pokreta. Moj prijateq i ja nismo pripadali tog grupaciji. Pripadali smo jednog drugoj, ali tako|e Ravnogorskog pokreta. Na ovu skup{tinu smo do{li kao dobri

  Опширније...  
 • Za{to je Novi Sad srpska Atina


   

   
 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...  
 • SRBI U ALBANIJI


   

   
 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj

  Опширније...  
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...