Pri~a o jednoj svesci ili kako se nekada vodio posao

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

            Svako od nas imao ili je imao svoje bake, deke, od kojih je u~io mnoge razli~ite stvari. Moja baka, po majci, Jovanka, umrla je pre 42 godine. Ostala mi je u se}awu po mnogo ~emu ali jedno se}awe `elim da podelim sa Vama.

            Naime, ona je bila kroja~ica u Dolovu, selu na jugu Banata, pored Pan~eva.

            Wena {iva}a ma{ina se nalazila tik do prozora, koji je gledao direktno u dvori{te, tako da ~im neko zakora~i u wega odmah bude prime}en. U{av{i u dvori{te nekoliko puta bi pozvao „majstorice, majstorice“, a tek kada bi jedna od u~enica, iza{la napoqe uvela bi mu{teriju unutra. Takav je bio red i to je pravilo va`ilo za sve mu{terije.

I izme|u ostalog u wenom kroja~kom salonu ili radwi, kako je ona vi{e volela da ka`e bibla je i je jedna velika sveska, Sveska se uvek, nalazila woj na dohvat ruke, Pored ma{ine, na ragastovu od prozora, koji se nalazio tik do ma{ine ili ve} negde drugde ali kao {to rekosmo uvek pored we.

U toj svesci, velikog formata, nalazio se azbu~ni registar, Slova su se nalazila na margini, sa desene strane, a za upisivawe podataka svakom slovu je bilo predvi|eno nekoliko strana.

U toj svesci su se nalazile upisane sve mu{terije koje su dolazile kod moje bake da {iju. Tu su se nalazile wihove mere obim struka, visina od ramena do kolena, obim ruku i sl. To je sve ono {to je normalno i uobi~ajeneo za jednu kwigu koju majstor kroja~ mora da ima. Bele`ila je modele koje mu{terija ho}e i sl.

Ali … sve to nije razlog za{to pi{em ovaj ~lanak.

U toj svesci su se nalazili i drugi podaci. Kako joj se zovu roditeqi, ako je bila mla|a, kako joj se zovu deca, ako je bila udata, mu`, krsna slava, niz drugih privatnih podataka koje su se odmah videle, kada se ime doti~ne osobe pojavilo.

Kada bi mu{terija u{la, prvo bi se pozdravili, zatim bi sledila su pitawa: kako je, kako su joj, pa sada ve} koga ima ku}i i sl. Tek potom bi sledeila pitawa o poslu.

Skoro svaka mu{terija je bila iznena|ena, svakako prijatno, ~iwenicom da wean majstorica pamti imena roditeqa, dece, supruga, Ili nekih va`nih datuma za tu osobu. Izme|u ostalog i to je doprinelo wenom ugledu i popularnosti.

Na ovu svesku i ono {to je u woj bilo zapisivano, susreo sam se kada jo{ nisam po{ao ni u {kolu. Godine su pro{le, na wu sam potpuno zaboravio.

Sticajem okolnosti po~eo sam da do`ivqavam poni`ewa, uvrede, satanizacije razne vrste.

I onda sam se jednom setio!

Moje bake i wene sveske…

Ona je uvek govorila da je najva`nije da majstor zna svoj zanat ali da odmah iza toga ako, ide qubaznost. Kako se ophodite prema nekome. Mo`ete biti vrhunski majstor, Najboqi u svoj poslu, ali … ako ste prema qudima drski, bezobrazni, Badava ,,,

Kao dobar unuk svoje bake trudio sam se i trudim se da budem i ja kao i ona. Naravno, sre}em i one druge …

[ta da radim da postanem kao oni …

Ne, hvala, to je ve} pitawe izbora: ko si, {ta `eli{ da bude{ i po ~emu `eli{ da te pamte.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...  
 • O Qubaznosti i jo{ pone~emu

         Danas }u vam pri~ati dragi ~itaoci jednu, koliko, staru, toliko i novu, koliko dosadnu, toliko, nadam se i zanimqivu, pri~u. Pri~a}emo Vam pri~u o qubaznosti. Koju bismo re~. odnosno re~i, jo{ mogli upotrebiti kao sinonim za qubaznost – temu na{eg izlagawa. ili barem ih navesti kao pojmove sli~nim ili srodnim woj? Pri~a o ugla|enosti, prefiwenosti, nenametqivosti, uqudnosti, gospodstvu, prijatnosti.., Da li smo naveli sve,.. ne nipo{to, smatramo da ima jo{ mnogo, mnogo pojmova koji su

  Опширније...  
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2019.

  17. juli 2019. Sremski Karlovci


   

   
 • INTERVJU - Dr ]or|e ]eki} , istori~аr

  Srpski narod se suprotstavqao zapadu jo{ od vremena Nemawi}a

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2017.

  17. juli 2017. Sremski Karlovci

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2018.

  17. juli 2018. Sremski Karlovci

   

   
 • 2. DANI NATALIJE BERWIKOVE: Dr ]or|e ]eki}: SRPSKO- RUSKI ODNOSI U SREDWEM VEKU

  predava~: Dr ]or|e ]eki} , istori~аr
  ZAVI^AJNI MUZEJ RUMA
  Sredа 15. novembаr 2017.

  U sklopu Mаnifestacije 2. Dаni Natalije Berwikove u Rumi bi}e odr`ano predavawe: Srpsko- ruski odnosi u sredwem veku, predava~ je Dr ]or|e ]eki} profesor istorije ranog sredweg veka na Univerzitetu u Ni{u. 


   

   
 • Pri~a o jednoj svesci ili kako se nekada vodio posao

              Svako od nas imao ili je imao svoje bake, deke, od kojih je u~io mnoge razli~ite stvari. Moja baka, po majci, Jovanka, umrla je pre 42 godine. Ostala mi je u se}awu po mnogo ~emu ali jedno se}awe `elim da podelim sa Vama.

              Naime, ona je bila kroja~ica u Dolovu, selu na jugu Banata, pored Pan~eva.

              Wena {iva}a ma{ina se nalazila tik do prozora, koji je gledao direktno u dvori{te, tako da ~im neko zakora~i u wega odmah bude prime}en. U{av{i u dvori{te nekoliko

  Опширније...  
 • Iskra – reklama ili ne{to drugo,

               Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

              U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita

  Опширније...