PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 84 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00461232
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
289
379
2215
2215
8669
10936
461232

1.98%
18.64%
1.94%
0.61%
0.16%
76.68%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Ваш ИП:3.237.71.23

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Pri~a o jednoj svesci ili kako se nekada vodio posao

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

            Svako od nas imao ili je imao svoje bake, deke, od kojih je u~io mnoge razli~ite stvari. Moja baka, po majci, Jovanka, umrla je pre 42 godine. Ostala mi je u se}awu po mnogo ~emu ali jedno se}awe `elim da podelim sa Vama.

            Naime, ona je bila kroja~ica u Dolovu, selu na jugu Banata, pored Pan~eva.

            Wena {iva}a ma{ina se nalazila tik do prozora, koji je gledao direktno u dvori{te, tako da ~im neko zakora~i u wega odmah bude prime}en. U{av{i u dvori{te nekoliko puta bi pozvao „majstorice, majstorice“, a tek kada bi jedna od u~enica, iza{la napoqe uvela bi mu{teriju unutra. Takav je bio red i to je pravilo va`ilo za sve mu{terije.

I izme|u ostalog u wenom kroja~kom salonu ili radwi, kako je ona vi{e volela da ka`e bibla je i je jedna velika sveska, Sveska se uvek, nalazila woj na dohvat ruke, Pored ma{ine, na ragastovu od prozora, koji se nalazio tik do ma{ine ili ve} negde drugde ali kao {to rekosmo uvek pored we.

U toj svesci, velikog formata, nalazio se azbu~ni registar, Slova su se nalazila na margini, sa desene strane, a za upisivawe podataka svakom slovu je bilo predvi|eno nekoliko strana.

U toj svesci su se nalazile upisane sve mu{terije koje su dolazile kod moje bake da {iju. Tu su se nalazile wihove mere obim struka, visina od ramena do kolena, obim ruku i sl. To je sve ono {to je normalno i uobi~ajeneo za jednu kwigu koju majstor kroja~ mora da ima. Bele`ila je modele koje mu{terija ho}e i sl.

Ali … sve to nije razlog za{to pi{em ovaj ~lanak.

U toj svesci su se nalazili i drugi podaci. Kako joj se zovu roditeqi, ako je bila mla|a, kako joj se zovu deca, ako je bila udata, mu`, krsna slava, niz drugih privatnih podataka koje su se odmah videle, kada se ime doti~ne osobe pojavilo.

Kada bi mu{terija u{la, prvo bi se pozdravili, zatim bi sledila su pitawa: kako je, kako su joj, pa sada ve} koga ima ku}i i sl. Tek potom bi sledeila pitawa o poslu.

Skoro svaka mu{terija je bila iznena|ena, svakako prijatno, ~iwenicom da wean majstorica pamti imena roditeqa, dece, supruga, Ili nekih va`nih datuma za tu osobu. Izme|u ostalog i to je doprinelo wenom ugledu i popularnosti.

Na ovu svesku i ono {to je u woj bilo zapisivano, susreo sam se kada jo{ nisam po{ao ni u {kolu. Godine su pro{le, na wu sam potpuno zaboravio.

Sticajem okolnosti po~eo sam da do`ivqavam poni`ewa, uvrede, satanizacije razne vrste.

I onda sam se jednom setio!

Moje bake i wene sveske…

Ona je uvek govorila da je najva`nije da majstor zna svoj zanat ali da odmah iza toga ako, ide qubaznost. Kako se ophodite prema nekome. Mo`ete biti vrhunski majstor, Najboqi u svoj poslu, ali … ako ste prema qudima drski, bezobrazni, Badava ,,,

Kao dobar unuk svoje bake trudio sam se i trudim se da budem i ja kao i ona. Naravno, sre}em i one druge …

[ta da radim da postanem kao oni …

Ne, hvala, to je ve} pitawe izbora: ko si, {ta `eli{ da bude{ i po ~emu `eli{ da te pamte.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...  
 • SRBI U ALBANIJI


   

   
 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj

  Опширније...  
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...