Iskra – reklama ili ne{to drugo,

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

             Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            Tako je jednom prilikom jedan naš prijatelj – poznanik – drugar – brat u Hristu ili kako bismo ga već odredili bio dovoljno lud da prenese preko granice nekoliko novena. Me]u tim novinama bilo je raznih ~asopisa, Savremenik, Beli orao, Sloboda iz ^ikaga, Glas Kanadskih Srba i na kraju ali ne i najmawe po zna~aju Iskra – list koji su izdavali pristalice Dimitrija Qoti}a. O ~etnicima smo imali nekakvu sliku, o Nedi}u tako|e, o Qoti}u – nikakvu. Nikavu koja bi bila koliko toliko utemeqena. O tome {ta su pisali o wemu oni na valsti nije nas interesovalo, Znali smo jedno – LA@U!

            Tako je ispalo da je nekako upravo ta Iskra – e bila naj~itanija, Qudi su ~itali, o~ekuju}i da na|u ne{to montruozno, bolesno, ali uprkos tome toga nismo nai{li. Bilo nam je sme{no – wihovo naivno Jugoslovenstvo ali to ve} nije tema …

            ^asopisi, su bili u jednom trenutku u Sremskim Karlovcima, na ~itawu. Ono {to nas je fasciniralo je ~iwenica da jet a osoba bila professor. Dakle, ne neki marginalac ili neki {untavi student – zamlata, ugledna profesorka.

            Mi, moja koleginica i ja smo se vra}ali uve~e ~ekaju}i autobus koji bi nas odvezao do Novog Sada. Dok smo ~ekali nai{la je tada milicija (isto {to i danas policija, samo je ono bila socijalisti~ka samoupravna). Pitala me ko sam, {ta radim, za{to sam tu i sl. E, sada u to vreme sam nosio bradu, Pretresli su me do gole ko`e {to se ka`e, Morao sam da skidam i atlet majcuk, a i pantalone do kolena. Morali su da provere da nemam negde ne{to opasno, {to }e da ugrozi wihov dr`avni poredak. Naravnoooo. ^upali su me za bradu, pa pobogu ona mo`e biti la`na, nalepqena, da sam ja neki opasan kriminalac. Mojoj koleginici nisu zavrili ni u ta{nu.

            Onda su nas upitali {to tu ~ekamo, odgovorili smo da ~ekamo autobus od Karlovaca do Novog Sada. Sada su se smilovali i rekli nam da autobus dolazi tek za … Da skratim, ponudili sun am da nas prevezu do Novog Sada.

Naravno!!!!!!!!

To smo oberu~ke prihvatili. Zar smo smeli da pomislimo da odbijemo?

Seo sam pozadi, dok je moja koleginica, sela napred, Naravno u wenoj kesi bile su … poga|ate – Iskre.

Kao {to mo`ete i da zakqu~ite dovezli su nas do Novog Sada, Pro{li smo semafor od Izvr{nog ve}a – Banovine, prema robnoj ku}i. Tu sun am stali, mi iza{li, Zapalili cigarete i krenuli ne{to da divanimo. Kada ………..

Jedan milicajac, ba{ mio, tr~i prema nama i nosi Iskre. Vi~e on:

 • Drugarice, drugarice, zaboravili ste ovo!
 • Kada nas je stigao samo je virnuo u torbu i video Iskra, E, sada treba ~itao~e da zna{ da je postojala fabrika koja se zvala Iskra i koja je pravila ku}ne aparate. Milicajac samo prozbori:
 • Zaboravili ste ove prospekte i kataloge. Ostali bi ste bez ku}nih aparata. Momentalno su mi se u glavi stvoprile scene mu~ewa u apsu. Batine, zabijawe eksera pod nokte, pu{tawe struje kroz telo i sl. Naslu{ao sam se kako komunisti mu~e protivnike po logorima i kazamatima.Possle mo`da pola sata, progovorila je:
 • U me}uvremenu, on je predao torbu sa Iskrama i oti{ao nazad do kola. Mi smo }utke produ`ili daqe, Ona nije htela da idemo wenoj ku}i bila je ube|ena da joj sleduje …
 • Na to se moja koleginica, samo nasmejala. A ja uko~io sam se kao kao da sam od kamena. Mogao je da me se~e testerom ne bi se pomakao ni milimetar.
 • Ipak, sve se dobro zavr{ilo. ^uva nas Bog!
 • Nisam mogao ni da se nasmejem. Godinama kada se setim toga doga|aja podilazila me je jeza sa jednim jedinim pitawe:
 • [ta bi bilo da je video {ta su stvarno Iskre.
 • Bog nas je ipak sa~uvao. E, sada da li od nas samih ili od milicajaca ili i jedno i drugo. Ona se vi{e tog doga|a ne se}a, Barem tako ka`e, a ja. Ja |u ga pamtiti dok sam `iv.

 

Comments   

+2 #1 Bojan 2019-01-14 00:14

Nisu preterano morali da brinu oko qudskih prava, nezavisne kontrole.
Pendrek su zvali "vaspitna palica". :-*
Quote
+2 #2 tene 2019-01-14 22:49
pa sada da li je bio poularni trista} ili neka druga kola nemogu da se setim. Ali lik pandura,sa vaspitnim palicama, TO SE NE ZABORAVQA!!!
KAKO PESMA KA@E
- SAMO NEMOJ PO GLAVI, PO GLAVI , DRU@E PLAVI.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim punoletstvom.

              Utoliko {to su jo{ uvek deca o~ekujete od wih da jo{ uvek bude kod wih mnogo toga detiwasto, pa izme|u ostalog da nema ozbiqne mr`we, zavisti, zlobe i sli~no.

              Me|utim …

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...  
 • Na posnoj slavi

                   Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

              Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu

  Опширније...  
 • Emisija - Spomenik Jovanu Jovanoviћu Zmaju u Rumi


   

   
 • O krivici i krivcu ili Kako anti~ka Gr~a `ivi i danas

  U anti~koj Gr~koj postojao je rob koji se zvao farmakosa ili farmakoza, Ali to nije toliko bitno. Bio je mu{karac, lep, stasit, kada ga vidi{ da se odu{evi{ wegovom lepotom, stasito{}u, wegovom harizmom. Ali {ta je jo{ za wega bitno. Bitno je to da je on hrawen, najboqom hranom, pio najboqa pi}a, dovodili su mu najle{e robiwe. Jednom re~ju on je u`ivao u pravom smislu te re~i. Nesre}nik verovatno nije ni znao za{to mu sve to rade i dokle }e to da mu rade.

              E onda, onda se desi ne{to

  Опширније...  
 • Neki od razloga za{to je propao socijalizam u Jugoslaviji

  Зашто социјализам није ваљао и зашто је пропао, односно зашто је пропала Југославија.

  1) Не можете на силу сиромашне извести из сиромаштва тако што ћете богате лишити богатства.

  2) Зато што једна особа добије без рада, друга особа мора радити без добитка.

  3) Власт не може некоме дати нешто што неком другом пре тога није одузела.

  4) Не можете

  Опширније...  
 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...