Iskra – reklama ili ne{to drugo,

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

             Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            Tako je jednom prilikom jedan naš prijatelj – poznanik – drugar – brat u Hristu ili kako bismo ga već odredili bio dovoljno lud da prenese preko granice nekoliko novena. Me]u tim novinama bilo je raznih ~asopisa, Savremenik, Beli orao, Sloboda iz ^ikaga, Glas Kanadskih Srba i na kraju ali ne i najmawe po zna~aju Iskra – list koji su izdavali pristalice Dimitrija Qoti}a. O ~etnicima smo imali nekakvu sliku, o Nedi}u tako|e, o Qoti}u – nikakvu. Nikavu koja bi bila koliko toliko utemeqena. O tome {ta su pisali o wemu oni na valsti nije nas interesovalo, Znali smo jedno – LA@U!

            Tako je ispalo da je nekako upravo ta Iskra – e bila naj~itanija, Qudi su ~itali, o~ekuju}i da na|u ne{to montruozno, bolesno, ali uprkos tome toga nismo nai{li. Bilo nam je sme{no – wihovo naivno Jugoslovenstvo ali to ve} nije tema …

            ^asopisi, su bili u jednom trenutku u Sremskim Karlovcima, na ~itawu. Ono {to nas je fasciniralo je ~iwenica da jet a osoba bila professor. Dakle, ne neki marginalac ili neki {untavi student – zamlata, ugledna profesorka.

            Mi, moja koleginica i ja smo se vra}ali uve~e ~ekaju}i autobus koji bi nas odvezao do Novog Sada. Dok smo ~ekali nai{la je tada milicija (isto {to i danas policija, samo je ono bila socijalisti~ka samoupravna). Pitala me ko sam, {ta radim, za{to sam tu i sl. E, sada u to vreme sam nosio bradu, Pretresli su me do gole ko`e {to se ka`e, Morao sam da skidam i atlet majcuk, a i pantalone do kolena. Morali su da provere da nemam negde ne{to opasno, {to }e da ugrozi wihov dr`avni poredak. Naravnoooo. ^upali su me za bradu, pa pobogu ona mo`e biti la`na, nalepqena, da sam ja neki opasan kriminalac. Mojoj koleginici nisu zavrili ni u ta{nu.

            Onda su nas upitali {to tu ~ekamo, odgovorili smo da ~ekamo autobus od Karlovaca do Novog Sada. Sada su se smilovali i rekli nam da autobus dolazi tek za … Da skratim, ponudili sun am da nas prevezu do Novog Sada.

Naravno!!!!!!!!

To smo oberu~ke prihvatili. Zar smo smeli da pomislimo da odbijemo?

Seo sam pozadi, dok je moja koleginica, sela napred, Naravno u wenoj kesi bile su … poga|ate – Iskre.

Kao {to mo`ete i da zakqu~ite dovezli su nas do Novog Sada, Pro{li smo semafor od Izvr{nog ve}a – Banovine, prema robnoj ku}i. Tu sun am stali, mi iza{li, Zapalili cigarete i krenuli ne{to da divanimo. Kada ………..

Jedan milicajac, ba{ mio, tr~i prema nama i nosi Iskre. Vi~e on:

 • Drugarice, drugarice, zaboravili ste ovo!
 • Kada nas je stigao samo je virnuo u torbu i video Iskra, E, sada treba ~itao~e da zna{ da je postojala fabrika koja se zvala Iskra i koja je pravila ku}ne aparate. Milicajac samo prozbori:
 • Zaboravili ste ove prospekte i kataloge. Ostali bi ste bez ku}nih aparata. Momentalno su mi se u glavi stvoprile scene mu~ewa u apsu. Batine, zabijawe eksera pod nokte, pu{tawe struje kroz telo i sl. Naslu{ao sam se kako komunisti mu~e protivnike po logorima i kazamatima.Possle mo`da pola sata, progovorila je:
 • U me}uvremenu, on je predao torbu sa Iskrama i oti{ao nazad do kola. Mi smo }utke produ`ili daqe, Ona nije htela da idemo wenoj ku}i bila je ube|ena da joj sleduje …
 • Na to se moja koleginica, samo nasmejala. A ja uko~io sam se kao kao da sam od kamena. Mogao je da me se~e testerom ne bi se pomakao ni milimetar.
 • Ipak, sve se dobro zavr{ilo. ^uva nas Bog!
 • Nisam mogao ni da se nasmejem. Godinama kada se setim toga doga|aja podilazila me je jeza sa jednim jedinim pitawe:
 • [ta bi bilo da je video {ta su stvarno Iskre.
 • Bog nas je ipak sa~uvao. E, sada da li od nas samih ili od milicajaca ili i jedno i drugo. Ona se vi{e tog doga|a ne se}a, Barem tako ka`e, a ja. Ja |u ga pamtiti dok sam `iv.

 

Comments   

+2 #1 Bojan 2019-01-14 00:14

Nisu preterano morali da brinu oko qudskih prava, nezavisne kontrole.
Pendrek su zvali "vaspitna palica". :-*
Quote
+2 #2 tene 2019-01-14 22:49
pa sada da li je bio poularni trista} ili neka druga kola nemogu da se setim. Ali lik pandura,sa vaspitnim palicama, TO SE NE ZABORAVQA!!!
KAKO PESMA KA@E
- SAMO NEMOJ PO GLAVI, PO GLAVI , DRU@E PLAVI.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi je gledaju}i u svetlost koja obasjava delove koje dotle nisam mogao da vidim shvatio. Da vi se ne{to dobro videlo potebna je svetlost. Oni koji su bli`e Hristu, bli`i su svetlosti tj. onom koji je svetlost svetu.

              Dakle, onaj ko je bli`e

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...  
 • O Qubaznosti i jo{ pone~emu

         Danas }u vam pri~ati dragi ~itaoci jednu, koliko, staru, toliko i novu, koliko dosadnu, toliko, nadam se i zanimqivu, pri~u. Pri~a}emo Vam pri~u o qubaznosti. Koju bismo re~. odnosno re~i, jo{ mogli upotrebiti kao sinonim za qubaznost – temu na{eg izlagawa. ili barem ih navesti kao pojmove sli~nim ili srodnim woj? Pri~a o ugla|enosti, prefiwenosti, nenametqivosti, uqudnosti, gospodstvu, prijatnosti.., Da li smo naveli sve,.. ne nipo{to, smatramo da ima jo{ mnogo, mnogo pojmova koji su

  Опширније...  
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2019.

  17. juli 2019. Sremski Karlovci


   

   
 • INTERVJU - Dr ]or|e ]eki} , istori~аr

  Srpski narod se suprotstavqao zapadu jo{ od vremena Nemawi}a

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2017.

  17. juli 2017. Sremski Karlovci

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2018.

  17. juli 2018. Sremski Karlovci