PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 81 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00461229
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
286
379
2215
2215
8666
10936
461229

1.98%
18.64%
1.94%
0.61%
0.16%
76.68%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Ваш ИП:3.237.71.23

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Iskra – reklama ili ne{to drugo,

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

             Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            Tako je jednom prilikom jedan naš prijatelj – poznanik – drugar – brat u Hristu ili kako bismo ga već odredili bio dovoljno lud da prenese preko granice nekoliko novena. Me]u tim novinama bilo je raznih ~asopisa, Savremenik, Beli orao, Sloboda iz ^ikaga, Glas Kanadskih Srba i na kraju ali ne i najmawe po zna~aju Iskra – list koji su izdavali pristalice Dimitrija Qoti}a. O ~etnicima smo imali nekakvu sliku, o Nedi}u tako|e, o Qoti}u – nikakvu. Nikavu koja bi bila koliko toliko utemeqena. O tome {ta su pisali o wemu oni na valsti nije nas interesovalo, Znali smo jedno – LA@U!

            Tako je ispalo da je nekako upravo ta Iskra – e bila naj~itanija, Qudi su ~itali, o~ekuju}i da na|u ne{to montruozno, bolesno, ali uprkos tome toga nismo nai{li. Bilo nam je sme{no – wihovo naivno Jugoslovenstvo ali to ve} nije tema …

            ^asopisi, su bili u jednom trenutku u Sremskim Karlovcima, na ~itawu. Ono {to nas je fasciniralo je ~iwenica da jet a osoba bila professor. Dakle, ne neki marginalac ili neki {untavi student – zamlata, ugledna profesorka.

            Mi, moja koleginica i ja smo se vra}ali uve~e ~ekaju}i autobus koji bi nas odvezao do Novog Sada. Dok smo ~ekali nai{la je tada milicija (isto {to i danas policija, samo je ono bila socijalisti~ka samoupravna). Pitala me ko sam, {ta radim, za{to sam tu i sl. E, sada u to vreme sam nosio bradu, Pretresli su me do gole ko`e {to se ka`e, Morao sam da skidam i atlet majcuk, a i pantalone do kolena. Morali su da provere da nemam negde ne{to opasno, {to }e da ugrozi wihov dr`avni poredak. Naravnoooo. ^upali su me za bradu, pa pobogu ona mo`e biti la`na, nalepqena, da sam ja neki opasan kriminalac. Mojoj koleginici nisu zavrili ni u ta{nu.

            Onda su nas upitali {to tu ~ekamo, odgovorili smo da ~ekamo autobus od Karlovaca do Novog Sada. Sada su se smilovali i rekli nam da autobus dolazi tek za … Da skratim, ponudili sun am da nas prevezu do Novog Sada.

Naravno!!!!!!!!

To smo oberu~ke prihvatili. Zar smo smeli da pomislimo da odbijemo?

Seo sam pozadi, dok je moja koleginica, sela napred, Naravno u wenoj kesi bile su … poga|ate – Iskre.

Kao {to mo`ete i da zakqu~ite dovezli su nas do Novog Sada, Pro{li smo semafor od Izvr{nog ve}a – Banovine, prema robnoj ku}i. Tu sun am stali, mi iza{li, Zapalili cigarete i krenuli ne{to da divanimo. Kada ………..

Jedan milicajac, ba{ mio, tr~i prema nama i nosi Iskre. Vi~e on:

 • Drugarice, drugarice, zaboravili ste ovo!
 • Kada nas je stigao samo je virnuo u torbu i video Iskra, E, sada treba ~itao~e da zna{ da je postojala fabrika koja se zvala Iskra i koja je pravila ku}ne aparate. Milicajac samo prozbori:
 • Zaboravili ste ove prospekte i kataloge. Ostali bi ste bez ku}nih aparata. Momentalno su mi se u glavi stvoprile scene mu~ewa u apsu. Batine, zabijawe eksera pod nokte, pu{tawe struje kroz telo i sl. Naslu{ao sam se kako komunisti mu~e protivnike po logorima i kazamatima.Possle mo`da pola sata, progovorila je:
 • U me}uvremenu, on je predao torbu sa Iskrama i oti{ao nazad do kola. Mi smo }utke produ`ili daqe, Ona nije htela da idemo wenoj ku}i bila je ube|ena da joj sleduje …
 • Na to se moja koleginica, samo nasmejala. A ja uko~io sam se kao kao da sam od kamena. Mogao je da me se~e testerom ne bi se pomakao ni milimetar.
 • Ipak, sve se dobro zavr{ilo. ^uva nas Bog!
 • Nisam mogao ni da se nasmejem. Godinama kada se setim toga doga|aja podilazila me je jeza sa jednim jedinim pitawe:
 • [ta bi bilo da je video {ta su stvarno Iskre.
 • Bog nas je ipak sa~uvao. E, sada da li od nas samih ili od milicajaca ili i jedno i drugo. Ona se vi{e tog doga|a ne se}a, Barem tako ka`e, a ja. Ja |u ga pamtiti dok sam `iv.

 

Comments   

+2 #1 Bojan 2019-01-14 00:14

Nisu preterano morali da brinu oko qudskih prava, nezavisne kontrole.
Pendrek su zvali "vaspitna palica". :-*
Quote
+2 #2 tene 2019-01-14 22:49
pa sada da li je bio poularni trista} ili neka druga kola nemogu da se setim. Ali lik pandura,sa vaspitnim palicama, TO SE NE ZABORAVQA!!!
KAKO PESMA KA@E
- SAMO NEMOJ PO GLAVI, PO GLAVI , DRU@E PLAVI.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...  
 • SRBI U ALBANIJI


   

   
 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj

  Опширније...  
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...