Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

            Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

            Pri~u mi nije ispri~ala ona. Ispri~ala mi je osoba koja je to mojoj majci uradila kada je ona do{la da radi u Sremu u Rumi. Pri~a po~iwe susretom u Domu zdravqa, gde sam se ja kao lepo vaspitan ~ovek najpristojnije javio biv{oj maminoj koleginici iako sam znao da ona i moja mama nisu nikada razgovarale. Razlog takvog odnosa bio mi je nepoznat. Moja majka o tome nije htela da pri~a. Samo mi je govorila da se we gadi kao ~oveka, u svakom pogledu.

            Ona, mamina koleginica se obradovala {to me vidi, ka`e kako joj je drago, pita me za mene, za sestru, za mamu, za tatu nije. On je u to vreme umro. Setila se i da sam o`ewen, pa pita i za moju porodicu. Naravno, pitao sam i ja wu za k}erku, unuke, kakav je ve} red.

            Tada ona po~ne svoju pri~u, @ao joj je {to ona i moja majka ne pri~aju vi{e od 50 godina. Ona nikada nije mogla da pomisli da }e moja majka da se na wenu {alu naqutiti. TOLIKO!!!

            Elem, one su bile u {koli i sada da li je bio {kolski odmor ili kraj nastave ili po~etak, to sada nije toliko ni bitno.

            Ona, doti~na koleginca, moja majka i wihove koleginice stajale su u dvori{tu {kole i pri~ale, U jednom trenutku koleginica je odlu~ila da se na{ali, pozvala je moju majku glasno, moja majka se okrenula. I tada se desio vrhunac moralnog dometa, sremske ili srema~ke obrazovne intaligencije. Mojoj majci bacilli su mrtvu zmiju u predeo stomaka. Moja majka je po~ela da vri{ti, a one su po~ele grohotom da se smeju. Ka`e koleginica, nije samo ona kriva, pa i druge su se kolenice smejale, pa ~ak i vi{e nego ona. Drugo, sve prisutne koleginice su znale {ta }e ona da uradi, nijedna se nije pobunila. Svaka je bila `eqna da vidi kako }e se moja majka Bana}anka poneti, kako }e reagovati.

            Tada joj je krenula suza iz oka. Da je znala, koliko }e se moja majka upla{iti, do`iveti {ok, koliko }e se naqutiti, pa nikada tako ne{to ne bi uradila. Zmija, rekla mi je, em nije bilo otrovnica, em nije bila `iva. Nisam joj ni{ta odgovorio. [ta da joj ka`em da je to moja mama trebala da zna u trenutku kada su bacilli zmiju na wu. Ina~e, zmija je ba{ ne{to {to qudi vole, obo`avaju da vide.

            Dok su se druge koleginice podse}ale tog doga|aja i ~esto ga prepri~avale, ona to nije radial, barem ne toliko ~esto.

            Pitao sam je ko je jo{ bio tu. Nabrojala mi je. Narvno sve sam osobe znao li~no i prakti~no sav moj `ivot. I{ao sam u tu osnovnu {kolu svih osam godina.

I pored toga majka, me je vaspitala da se svakoj od wih javim kada ih vidim. [ta da radim moja majka je iz Banata. Da treba da ka`em da me je tome u~io i moj otac koji je ro|en na Kosmetu u ku}i seoskog kmeta. I on mi je govorio da moram da im se javim da ga ne brukam. ^ovek ima jedan obraz i wega ~uva sav `ivot i izgra|u je ga. Dr`i do wega. Obraz to je ~ovek. Tako su me oni u~ili. Ja sam kao dobro dete mojih roditeqa prihvatio takav stav.

Ina~e, razgovor se zavr{io prozivkom medicinske sestre, koja nas je pozvala da u|emo. Ona mi dobaci da pozdravim moju mamu. Htela je jo{ ne{to da ka`e, u{ao sam unutra. I ona moja majka su u tom trenutku imale oko 80 godina. Mo`da je htela da zatra`i opro{taj. Nisam mogao daqe da slu{am.

Kada sam do{ao ku}i rekao sam majci da sam video wenu koleginicu, da ju je pozdravila,,, Htedoh re}i i za ragovor ali ona nije htela o tome da pri~a. Samo mi je rekla jedno glasno i odse~no dosta.

I sada kada se setim tog doga|aja koji se zbio pre vi{e od 50 godina, ne mogu da se ne pitam, kako je mogu}e, da se drugarice u~iteqice nisu postidele za sve te decenije ni jednom, za ono {to su uradila mojoj majci. Ni jedna. Ni jednom. One naravno nisu bile ka`wene. Pa one su se samo {alile, a drugo one su bnle i ~lanovi partije, Saveza komunista Jugoslavije. Moja majka nije. Dakle, kada bih hteo da budem zloban ali i dovoqno objektivanm, mogao bih da zakqu~im kako je taj vid {ale bio dozvoqen komunistima, nad onima koji to nisu.

I opet jo{ jednom ZA[TO, {ta je to u wihovom bi}u {to ih je navelo na tako ne{to.

Odgovor je mogu} samo jedan I TADA I KASNIJE I DO DANA[WEG DANA ONE SU IMALE, IMAJU I DO KRAJA SVOG ZEMNOG @IVOTA KOMPLEKS PREMA MOJOJ MAJCI KAO U^ITEQICI KOJA JE BILA ZA NEKOLIKO KLASA BOQA OD WIH. TAJ ^IN KOJE SU U SAGLASNOSI DRUGARICE U^ITEQICE URADILE PODRAZUMEVA STRAHOVITU MR@WU, A WIH JE MOGAO STVORITI SAMO KOMPLEKS.

MAJKO MOJA, PONOSIM SE TOBOM, KAO U^ITEQICOM. TO PRIZNAWE SU TI DALE SAME KOLEGINICE SVOJOM STRAHOVITOM MR@OM I KOMPLEKSIMA KOJE SI IM STVORILA.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали парастос, чак и тада ...

  Тридесет и три године за редом да се даје парастос, без прекида – тај и такав континуитет

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...  
 • PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

  Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

  To je stvarno jubilej vredan pa`we.

  Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

  Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez

  Опширније...  
 • Sre}kica ili ti ma~e koje donosi sre}u

  Da, kako se ve} moglo primetiti ovo je pri~a o ma~etu u kojem smo svi mi uku}ani u`ivali, Ono je bilo izvor na{e radosti i sre}e. [ta }ete… To nisu bila ni kola, ni letovawe, ni kupovina ne~eg o ~emu mogu qudi samo da sawaju, Ne … to je bilo obi~no malo ma~e.

              Omacila ga je Macika, koju je na{ Maciko priveo i doveo u svoju tj. na{u ku}u. Nije pro{lo dugo kako je do{la u svoj novi dom, a Macika se omacila i na svet donela tri ma~eta. Prvo su posle samo nekoliko dana ubile ptice

  Опширније...  
 • Po{tovawe – {ta je to ili kako to be{e izgleda?

  Da li dragi moji ~itaoci jo{ pamtimo, razumemo, re~ po{tovawe. Da li ona u nama budi neke emocije, neka se}awa, na qude, neke qude, na neke doga|aje, na … bilo {ta i bilo koga?

              Da li …

              Ispri~a}u Vam pri~u o jednom primeru po{tovawa koje sam li~no do`iveo, Za istinitost ove pri~ mogu da Vam garantujem ako Vam to ne{to zna~i.

              Tamo negde oko 2010. godine u jednom gradu u centralnoj Srbiji, onome {to je spadalo u Beogradski pa{aluk, samo wegove ju`ne delove

  Опширније...  
 • Za{to je Novi Sad srpska Atina


   

   
 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...