PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 49 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00421494
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
88
324
1909
1909
1681
13146
421494

1.81%
19.23%
2.01%
0.33%
0.10%
76.52%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Ваш ИП:3.231.226.13

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Nevladin sektor, Mi, EU, Rusija i jo{ pone{to

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Pod ne vladinom organizacijom se danas podrazumeva skup lezilebovi}a, koji ni{ta korisno nerade, primaju pare od dr`ave ili iz inostranstva, da bi prodavali maglu ili u gorem slu~aju mr`wu. Njih niko nikada niza{ta nije birao ni izabrao, po najmawe su birani za ono za {ta sebe smatraju stru~nim i ~ime se bave. Jedina provera na kojoj su bili to je ona koja se proverava i kod psa, da li je odan, da li je dovoqno krvolo~an i poslu{an da u~ini sve {to mu gazda ka`e pa da gazda zakqu~i da li }e mu dati bajat lebac, kosku ili krmenadlu.

Svi mi znamo da je Srbija ve} decenijama u krizi. Para u Srbiji nema za de~ije dodatke, za dodatke trudnicama i porodiqama, za decu koja su bolesna od retkih bolesti, za odbranu zemqe i sl. Para zato ima za azile za ku~i}e, vaqda su oni va`niji od dece, za nekakve koji su sami sebe proglasili za mawinu, za dobrovoqne davaoce tu|e krvi i organa, za dobrovoqne davaoce tu|e budu}nosti.

^emu nas taj tzv. nevladin sektor uop{te u~i. Pa npr, da nam deca nisu potrebna, dete treba da bude `eqeno, da se rodi kada wegova majka ima sve, kada joj sve u `ivotu bude potaman. To u prevodu zna~i nikada. Drugo, oni su zagovornici da sve {to smo imali trebamo da rasprodamo u bescewe prvoj vucibatini koja se pojavi u Srbijii onda se to zove strana investicija. Direktori pokrado{e preduze}a umesto da se uhapse i oni koji su im to omogu}ili, treba da propadnu preduze}a jer su nelikvidna. Ima me|utim, jedan pronalazak koji su oni genijalno smislili tako da i Nikola Tesla prema wima deluje kao retard. To se zove pisawe projekata. Naime, po{to mislite da ne{to znate, po{to mislite da ne{to vredite, presavijete tabak i pi{ete i molite da vam se daju pare za ... Onda se ti neki smiluju i ubace vam pare u {e{iri}, a vi sre}ni zaradili, niste radili samo ste se malo ponizili. To krsti{e pisawem zahteva za projekat. Me|utim, kada malo boqe razmislite to nije nek nova pojava, ta pojava postoji vekovima i svako od nas je wen svedok. To se zove pro{wa, tj. odnosno prostiti. Dodu{e ne pevate pesmice u stilu Lepo je pogledati a jo{ lep{e dati, ve} se pi{e prozni tekst, nemorate da se bude muzikalani, nemorate da imate lep glas, nemorate da imate sluha, niti duha, da smislite ne{to za{to bi vam qudi dali pare, dovoqno je da kukate, pqujete po svojoj zemqi i narodu i crkvi i eto para.

Da vas pitam ne{to, ko od vas ceni one koji prose, pa ~ak iako imaju duha ... Bojim se niko... Ko }e nas da ceni kada prosimo, makar se to zvalo pisawe projekata, ... ili nekako tre}e ako mu kumovi sutra nadenuli neko novo ime. Odgovor je niko!!!

Mi dakle ho}emo u Evropsku uniju da bi prosili i tamo gde nas trenutno niko ne ceni jer prosimo.

I dodajte k tome da je sve {to su na{i preci sticali generacijama rasprodato u besecewe, samo da bn bilo prodato, kredite koje ni ~ukununuci ne}e mo}i da plate. Onda dobijate sliku {ta smo mi danas, slepci, koji nemaju ni{ta jer su rasprodali, a nerade jer su lewi i nesposobni i zato uzimaju kredite i prose. Da li je to Srbija koju `elite za sebe i svoju decu. Ili `elite ne{to boqe. Ako `elimo boqe odna moramo da se okrenemo od onih ka kojima smo bili okrenuti i da potra`imo neke druge. Ti kojima smo bili okrenuti godinama i decenijama su na zapadu. To su oni koji su nas ubijali u dva svetska rata, to su oni koji su nas ubijali, podsticali druge da to ~ine u posledwoj deceniji 20. veka, to su oni koji su nas istrebili sa lica zemqe na preko 50 posto na{e mati~ne teritorije. To su oni koji su nam zapalili i uni{tili oko 2.000 crkava i manastira, samo u 20 veku, to su oni koji su nas gurnuli u naru~je komunizmu, uni{tavali na sve mogu}e na~ine. Da li od wih imamo ~emu dobro da se nadamo. Da su mogli da budu dobri - do sada bi bili. Pa celu zemaqsku kuglu su pqa~kali koje gde stigao kao kolonijalni gazda. Pitam vas imamo li prema wima ikakvu obavezu moralnu ili materijalnu. Upravo sva zla koja su nam po~inili govore nam da nemamo. Pa gde onda da se okrenemo!? Pa prema onome ko nas je uvek pomagao kada je mogao. Ko je ulazio u rat da bi za{titio nas i rizikovao sebe? Odgovor je lak. To je samo jedna zemqa u ~itavoj na{oj istoriji uradila – Rusija. Ona je u{la u rat 1806. i 1829. godine sa Turskom, u Prvi svetski sa Nema~kom i Austro – Ugarskom da bi za{tila nas. Oni su ti koji trenutno nisu priznali la`nu dr`avu Kosmet, oni su ti koji nam daju podr{ku za borbu za na{u celovitost. Oni su ti koji ula`u u Srbiju u gasovod od koga ne}emo zavisiti samo mi nego i deo te Zapadne Evrope. To je ono od ~ega }emo samo na ime tranzita ubirati stotine milona evra svake godine.. To su oni koji su nam bra}a i po veri i po krvi.

Me|utim ...

Ajde da vidimo ko smo mi ovde. Mi smo samo jedna grupacija qudi koji su tu zato {to veruju u Boga, veruju u monarhiju i veruju u boqe sutra svoje otad`bine. Mi smo naslednici onih koji su bili protiv nacizma onda kada je to bilo opasno, kada to javno u kontinentalnoj Evropi nije bio NIKO i kada se to pla}alo 100 za jednog. Svesno neka`em antifa{izma kako je to moda da se ka`e jer fa{isti~ka Italija Musolinijeva je bila toliko velika vojna sila da ju je Gr~ka vojni~ki porazila i proterala wenu fa{isti~ku vojsku sa svoga tla za nekoliko meseci. Toliko o wima. Glavno zlo je dolazilo od Hitlera i Nema~ke. Nema~ka je ta koja je zapo~ela rat, ona je ta koja je izvr{ila an{lus Austrije, raskomadala ^ehoslova~ku, okupirala Poqsku, Dansku, Norve{ku, Holandiju, Belgiju, Francusku i druge da ne nabrajam sve redom. I koji su im potom slu`ili kao svojim gospodarima. Danas nam ti koji su najponiznije i na najgore mogu}e na~ine slu`ili nacistima i ubijali za wihov ra~un, kod nas na Balkanu i na isto~nom frontu protiv Rusije, dr`e slovo o demokratiji, {ta je demokratsko {to nije, o pravima qudi, o slobodama, i sl. Navedimo da sem Srba i Grka gotovo da nema naroda u Evropi koji je bio okupiran od nacista koji nije imao jedinice koje su ratovale protiv Rusa. Spomenimo Finsku – Martina Ahtisarija, koja je sama dr`ala front na krajwem severu, zatim Ma|arske jedinice, Italijanske, Austrijske, Francuske, Holandske, Hrvatske, Bugarske i tako redom. Bezobrazluk je blaga re~ za to. Nije dovoqno te{ko re}i ni - moralna ~udovi{ta. Bojim se da za takve pojam u srpskom jeziku jo{ ne postoji. Upravo su Srbi monarhisti i Rusi, pravoslavna Rusija ti koji imaju pravo i moralnu obavezu da svima u Evropi na kantaru mere koliko su demokrate, koliko po{tuju pravo, koliko su pravne dr`ave wihove dr`ave, koliko je te{ko moralno bi}e wihovih naroda. Istine radi moramo ovom spisku dodati i Grke koji su se ~asno i po{teno od 1940. godine suprotstavqali ovom zlu. Dozvolite da primetim da su to sva tri pravoslavna naroda. Upravo ta ~iwencia nas navodi da je neophodno da Rusi, kao vode}i, a mi Srbi do wih i Grci ako `ele, budemo ti koji }e, ponovimo jo{ jednom dr`ati moralni, pravni i svaki drugi vrednosni kantar u svojoj ruci.

 Me|utim ...

Mi nismo vlast, mi nismo neko ko ima realno, politi~ku, ekonomsku, a kamoli vojnu ili medijsku mo}. Kako kod nas trenutno sve po~iwe od ve} spomentutih tkz. nevladinih organizacija, a kako mi nemamo nijednu polugu mo}i moramo da po|emo od tih i takvih organizacija u Srbiji koje bi bile naslowene na Rusiju, kao maticu antinacizma,  prava i pravde, borili se za boqe sutra na{eg naroda, Ruskog naroda, Gr~kog naroda i svih antinacista u Evropi pa bilo da oni nose kukasti krst, usta{ko slovo, ili znak Evropske unije.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj vrat natovari svoj Jasenovac. S tim mra~nim bremenom }e mu svi putevi u istoriji biti zatvoreni, kao {to su zatvoreni onima koji nose stari Jasenovac na svom vratu.”

  Milorad Ekme~i}


   

   
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...  
 • O Qubaznosti i jo{ pone~emu

         Danas }u vam pri~ati dragi ~itaoci jednu, koliko, staru, toliko i novu, koliko dosadnu, toliko, nadam se i zanimqivu, pri~u. Pri~a}emo Vam pri~u o qubaznosti. Koju bismo re~. odnosno re~i, jo{ mogli upotrebiti kao sinonim za qubaznost – temu na{eg izlagawa. ili barem ih navesti kao pojmove sli~nim ili srodnim woj? Pri~a o ugla|enosti, prefiwenosti, nenametqivosti, uqudnosti, gospodstvu, prijatnosti.., Da li smo naveli sve,.. ne nipo{to, smatramo da ima jo{ mnogo, mnogo pojmova koji su

  Опширније...  
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2019.

  17. juli 2019. Sremski Karlovci


   

   
 • INTERVJU - Dr ]or|e ]eki} , istori~аr

  Srpski narod se suprotstavqao zapadu jo{ od vremena Nemawi}a