PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00421502
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
96
324
1909
1909
1689
13146
421502

1.81%
19.23%
2.01%
0.33%
0.10%
76.52%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Ваш ИП:3.231.226.13

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Tebi

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Po znawu te ne primetih,

Prose~na si mo`da bila

A bistrine {to se ti~e,

Ne se}am se, da si ,

Nekad, ne{to, zakqu~ila.

 

Pismeno se test re{avo,

Sve u wemu lepo pi{e.

[to zaslu`I ja ti dadoh,

Stvarno nisam mogo vi{e.

 

Prese~e me, isti na je,

Suze tvoje zbog ocene,

Ko slapovi Nijagare,

Iz o~iju da ti liju.

 

Ja te mrzim, istina je,

Drugog posla stvarno nemam,

Stalno sedim i razmi{qam,

Novo zlo, tebi spremam.

 

Suze ti se isplati{e,

Ocenu ti ja poklonih,

Dal sam dobar il budala,

Vaqda }e{ mi re}e “Hvala”.

 

I pro|o{e {kolski dani,

Kao `ivot {to }e pro}i,

Nekad si mi rekla “Zdravo”,

Dal sam s tobom, ovce ~uvo.

 

Jednom tako, sretoh tebe,

Na tvoj zahtev rad ti dadoh

I po`eleh tada tebi,

Da od mene boqa bude{.

 

Ali kriza ekonomska,

Tebe sna|e iznenada

Rad moj si  pocepala,

Svoje dupe obrisala.

 

Pro|e opet neko vreme,

Prst u usta stavila si

Da zabavi{ svoje dru{tvo,

Da povra}a{, {to me vidi{. 

 

Jednom si se drala zamnom

“Profesore, profesore!“

Spomiwala suze tvoje

Ali neke odozdole.

 

Spomiwala, kako teku,

Kako teku, kako liju,

I pozvala tada mene,

Da ja do|em, da ih bri{em.

 

Mo`da stvarno vlage ima,

Nisam do{o da prebri{em,

Komunalni radnik nisam ,

Profesor sam, profesor sam.


 

 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj vrat natovari svoj Jasenovac. S tim mra~nim bremenom }e mu svi putevi u istoriji biti zatvoreni, kao {to su zatvoreni onima koji nose stari Jasenovac na svom vratu.”

  Milorad Ekme~i}


   

   
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...  
 • Jubilej 350.000 – ti posetilac

  Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

  Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

  Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici

  Опширније...  
 • O Qubaznosti i jo{ pone~emu

         Danas }u vam pri~ati dragi ~itaoci jednu, koliko, staru, toliko i novu, koliko dosadnu, toliko, nadam se i zanimqivu, pri~u. Pri~a}emo Vam pri~u o qubaznosti. Koju bismo re~. odnosno re~i, jo{ mogli upotrebiti kao sinonim za qubaznost – temu na{eg izlagawa. ili barem ih navesti kao pojmove sli~nim ili srodnim woj? Pri~a o ugla|enosti, prefiwenosti, nenametqivosti, uqudnosti, gospodstvu, prijatnosti.., Da li smo naveli sve,.. ne nipo{to, smatramo da ima jo{ mnogo, mnogo pojmova koji su

  Опширније...  
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2019.

  17. juli 2019. Sremski Karlovci


   

   
 • INTERVJU - Dr ]or|e ]eki} , istori~аr

  Srpski narod se suprotstavqao zapadu jo{ od vremena Nemawi}a