PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 36 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873761
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
25
176
1390
1885
3500
13212
1873761

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Ваш ИП:3.236.142.143

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako blizak. Odlazili su zbog raka, neke druge te{ke bolesti, neki su bili ubijeni, neki poginuli,

            A onda ti jave jednoga dana da ti je oti{ao kum. Bio je stariji od mene 9 godina, Legao je, bilo mu je lo{e i nastavio je da spava. Tako usnulog smo ga ispratili do ve~nog boravi{ta. Ono {to je dodatno bilo te{ko je ~iwenica da na ispra}aju sam prepoznao samo wegovu `enu, ^ak mu nisam prepoznao ni decu… A ja i on … znali smo po sat vremena da pri~ako telefonom ili kada se sretnemo da divanimo po nekoliko sati.

            Pre ne{to vi{e od nedequ dana oti{ao je jo{ jedan moj prijateq, moj brat u Hristu. Pozdravqali smo se uvek sa Poma`e Bog, a odgovarali Bog ti pomogo – niko ti ni{ta ne mogo. Na wegov ispra}aj nisam bio. Imao sam poslovne obaveze koje sam morao da odradim i nikako nisam mogao da ih presko~im ili da ih ne odradim. Tu vest mi je posle samo nekoliko sati javila wegova k}i. Ka`e i{la je po wegovom li~nom telefonskom imeniku, gde su se nalazila imena wemu najdra`ih qudi. To svedo~i koliko sam mu bio drag. Ne{to ga je bolelo u posledwe vreme… bio je i kod lekara ali ni wihovom dijagnozom nije bio zadovoqan. Kada smo razgovarali telefonom rekao mi je „ma ko da oni ta~no znaju“. Nije bio od onih koji se boje istine. Samo su ga razli~ite dijagnoze navodile na sumwu u sve lekare.

            Oti{li su …

            Ne}u ih vi{e nikada videti, ~uti, razgovarati. Nikada vi{e ono {to su bile na{e teme ne}emo razgovarati. Kume moj, tvoja omiqena tema je bila qudi kao resursi, gde je najboqe smestiti nekog ~oveka da bi dao najboqi rezultat. To si zvao upravqawe qudskim resursima. U~io si mlade qude, koji su to hteli naravno, kako da upravqaju karijerom. Gde su im slabe ta~ke, koje su im dobre ta~ke na koje moraju da ra~unaju da bi ostvarili ono {to `ele, {to ho}e, {to im je ciq. U~io si upravo tome KAKO DA STIGNU DO SVOGA CIQA! Slu{ao sam te, bilo je zanimqivo slu{ati tvoje ideje, ideje o kojima nisam mogao ni sa kim drugim da razgovaram sem sa tobom. Kada sam i poku{ao da porazgovaram sa nekim drugim o tome dobio bih odgovor, DA SU SAMO HTELI I PRISTALI ONI BI DANAS BILI – MINISTRI, PREMIJERI, GUVERNERI, BOG I BATINA I SLI^NO.  Nisam se upu{tao u te razgovore, Shvatio sam od kuma da bi se bilo ne{to moraju se ispuwavati odre|eni uslovi. I ne samo uslovi, potreban je rad, socijalna pamet, splet okolnosti, umeti biti pravi ~oveka na pravom mestu i …

            U tom svom testu koji je imao 31 tip li~nosti imao je kod kako qudi sebe vide, To je redovno bilo idealno ili vrlo blizu idealnog i postojao je svedeni kod, ono {to su oni stvarno bili.To je bilo drasti~no druga~ije. To me je nau~ilo da shvatim koliko qudi sami sebe la`u. NARAVNO, Nikada to tim qudima nisam smeo saop{titi. Dodu{e kum mi nije govorio ni imena qudi koji su radili kod i kako im je izgledao svedeni kod. Samo mi je pri~ao kako i koliko qudi sami sebe la`u. On im je pravio i koliko su organizovani, koliko su ambiciozni, indeks saradqivosti, indeks asertitivsnosti i jo{ neke. Ukupno ih je bilo 12. Svakom bi rekao {ta mora popraviti kod sebe, da bi se sam unapredio da bi poboq{ao svoju saradqivost, organizovanost, sposobnost da se saradnici integri{u u tim.

            Na kraju sam ga doveo na  fakultet u Ni{u gde radim, da dr`i predavawe. Dr`ao je predavawe 4 sata i uradio je svima test da bi im izra~unao kod. Svakom je poklonio kwigu Put ka uspehu – kwigu vodi~, kako voditi i upravqati svojom karijerom. Odr`ao je i predavawe u Leskovcu i u Pe~ewevcima. U Aleksincu je hteo ali mu moji poznanici koji tamo rade nisu hteli da organizuju. Za{to, nisam nikada saznao. Imao sam problema na poslu za{to sam i{ao preko studenata, a ne preko nekih drugih institucija. Pa te druge nisu nikad dali meni podr{ku da organizujem bilo {ta.

            Sve to {to sam ~uo od wega, nikada nisam ~uo ni od koga drugog. Pomogao je i meni da se organizujem, boqe. I sada nikada vi{e, Ne samo {to nema wega, nego nema vi{e bilo koga sa kime bi mogao da pri~am o tome… Praznina koja ostaje je trajna ne nadoknadiva.

            Drugi moj prijateq, brat u Hristu, spajalo nas je iskreno prijateqstvo i iskreno po{tovawe koje je on imao prema menei I koje sam imao ja prema wemu. Pri~ali smo jedan drugom one najintimnije tajne, one stvari koje se poveravaju samo najboqim prijateqima. Poveravao mi se, poveravao sam mu se. Bio sam mnogo sre}an {to imam jednog takvog prijateqa. Bio je takav da se boqi prijateq nije mogao na}i. Ono {to nas je povezivalo je davawe parastosu Dra`i Mihajlovi}u. Davali smog a 33 puta. Prvi put ga je on organiyovao 1989. godine u Sremskim Karlovcima. Neverujem da ima i jedno mesto u otaxbini koje ima tolio i takvu tradiciju. Ono {to nas je spajalo nije samo qubav prema Dra`i, prema ~etnicima, prema Ravnoj gori, To je jo{ vi{e na~in na koji smo to ispoqavali. Za nas su oni bili GOSPODA, a ne gibani~ari iz partizanskih filmova. Oni koji su se srpstvu i ~etni{tvu u~ili iz partizanskih filmova, trudili su se i uspelavali da deluju zastra{uju}e, da ih se ~ovek upla{i kada ih vidi. Kako je izgledao jedan prose~an parastos Dra`i?

            Prvo bi se okupili ispred saborne crkve u Sremskim Karlovcim, ako je mogao parastos je dr`ao li~no vladika sremski Vasilije. Potom smo ulazili u crkvu, prvo na ve~erwe, a potom na parastos. Svi bi se krstili, celivali prestonu ikonu, palili sve}e. Ako ne va{ svi onda ve}ina. Nakon toga je dr`ana propoved u crkvi, Kada je bio vladika dr`ao bi propoved on. Kada nije bio dr`ao bi sve{tenik koji je slu`io parastos. Nakon toga, smo se u crkvi poslu`ili koqivom i kola~em, a nakon toga izlazili smo iz crkve. Koqivo i kola~ je oko dve decenije organizova porodic iz Senta.

            Nakon toga smo i{li u najstariju srpsku pravoslavnu bogosloviju, odnosno onu koja je imala najdu`i ne prekinuti kontinuitet, bogosloviju Sv. Arsenija Sremca. Tu bi u sve~anoj sali odr`ali sve~anu akademiju, gde bi govorio jedan ili vi{e govornika. Govornici su se vremenom mewali. Mnogo od wih su odlazili put Nebeske Srbije. Na wihovo mesto su dolazili drugi. Se}am se i sada majora Berislava Stanojlovi}a, koji je na mene ostavqao najdubqi utisak: svojim gospodstvom, svojom odmereno{}u, svojom dikcijom, svojim dubokim patriotizmom i po{tovawem druge li~nosti. Posledwih nekoliko godina tu ~ast da dr`i govor imala je i moja malenkost. To mi je dao izri~ito moj dragi brat u Hristu, moj imewak. Nakon toga smo i{li dole u menzu godinama gde je bilo poslu`ewe. Tek zadwim nekoliko godina toga nije bilo.

To je posledwi ravnogorac za koga sam mogao da ka`em, GOSPODIN, VASTPITAN, NE SKLON INTRIGAMA, VRE\AWU, BILO ^IME LO[IM ILI NE^IM ^EMU BI SE MOGLO S PRAVOM PRIGOVORITI. Istovremeno on je znao da bude i ozbiqan da se na{ali sa merom. On je znao da budi i bio je AUTORITET. Po{tovao je sve i na tome je insistirao. Govorio je na meni je da nekom dam ~a{u vina, a da li }e on meni dati ~a{u vina, rakije ili neke brqe ili ~a{u punu zlobe, pa to je wegova stvar. Svako daje ono {to ima u sebi. Na}i takvog ~oveka ili ~oveka pribli`no sli~nog wemu na `alost smatram da je skoro pa nemogu}e. Zato je ta praznina toliko velika.

Dve praznine su ostale, a nema ko da ih zameni i popuni. Toliko te{ko i bolno. Neka samo po~ivaju gore u Nebeskoj Srbiji, kao delu Nebeskog Jerusalima.

AMIN!


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...