PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 42 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01868457
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
755
348
1103
2804
11408
13913
1868457

0.49%
5.88%
0.80%
0.30%
0.07%
92.45%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Ваш ИП:3.215.16.238

NAJNOVIJI KORISNICI

  • Milorad
  • Zone
  • Паки
  • tene
  • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

O prijateqstvu

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

            [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im prijateqem.

            Teza mog sagovornika, da su prijateqi prijateqi, onda kada su tu za nas kada nama trebaju. Ako nije za mene tu onda kada mi treba onda nema govora o prijateqstvu. Naravno da sam se saglasio sa takvim shvatawem prijateqstva. Prijateq se pre svega u nevoqi prepoznaje. Po tome {to ho}e i mo`e da nam pomogne kada nam treba. To je prijateq. Pravi prijateq. Prijateq na koga mo`emo da se oslonimo.

            Daleko od toga da sam negirao, ovako shva}eno prijateqstvo. Ali moje odre|ewe pojma prijateq je bilo druga~ije. Prijateqstvo nije datost, ono je ne{to {to se izgra|uje vremenom i {to ne mo`e neko odjednom da postane. ^ak i ako ti neko pomogne odjednom ni ne poznaju}i te ne mo`e{ za wega da ka`e{ Ovo je moj prijateq. Taj neko je sigurno dobar ~ovek, koji bi pomogao svakome u nevoqi, pa je sada pomogao i Tebi. On je potencijalni tvoj prijateq ako nastavite da odr`avate konktakt i da se po{teno i korektno odnosite jedni prime drugima, poma`u}i se koliko je to mogu}e. On ti nije prijateq jer ne poseduje li~nu empatiju prema Tebi, ni ti prema wemu, zbog koje je on stao i tebi pomogao.

            Shvatawe prijateqstva koje sam ja izneo bilo je druga~ije. Prijateq je neko ko poznaje tvoj `ivot, poznaje tvoje vrline i mane, poznaje {ta voli{, {ta ceni{, do ~ega ti je stalo. Tako|e zna i do ~ega ti nije stalo, {ta ne voli{, za koga i za {ta te nije briga. ON je onaj koji te podr`ava u `ivotu, u tvojim nastojawima, a u skladu sa svojim mogu}nostima i poma`e. Taj odnos mora da bude obostran. Tako|e on ne mo`e da bude iz interesa.  Ako je iz interesa onda to nije prijateqstvo u punom smislu te re~i. Vi{e poznanik sa kojim se imaju dobri odnosi. Od prijateqa ne o~ekuje{ da ti ne{to naplati. Pogotovu ne ako je u pitawu neka mala suma. Malo druga~ije stoji stvar ako je u pitawu ne{to {to je skupo za tebe i ti ne mo`e{ to da priu{ti{ ni sebe ili za sebe da kupi{.

            Prijateq je onaj kod koga ode{ kada ima{ slobodno vreme, da ga poseti{ da ~uje{ kako je, kako mu je porodica, {tai ma novo lepo ali i ru`no u wegovom `ivotu. I lepo i tu`no da podeli{ sa wim. Naravno i on od Tebe da ~uje {ta ima lepo i tu`no u Tvom `ivotu, da i on podeli lepto I tu`no u `ivotu. Upravo takve posete li~ne ~ine da se odnos izme|u Vas izgra|uje kao prijateqski.

             Ako nemo`ete da se posetite, mo`ete telefonom da se ~ujete. Va{ razgovor na pitawe Kako si? Svakako se ne zabr{ava re~enicom Dobro. Ni sa wegove, ni sa tvoje strane. Poznanici koji nemaju nameru da postanu prijateqi mogu tako aa se pozdrave.

             Osnov svakog prijateqstva je empatija koju imate jedan prema drugome i to je su{tina prijateqstva. Ako je po sredi zajedni~ki posao onda ste ortaci - kolege, ako je po sredi ista ideologija, vi ste ideolo{ki istomi{qenici, Ali ako ste bi tu jedan za drugog kada nema interesa, kada nema ideologije, kada nema ne~eg drugog sem iskrene empatije onda ste vi najvi{e ono {to jedan ~ovek mo`e da bude za drugog,

            ONDA STE VI PRIJATEQI.


 

Comments powered by CComment