PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 37 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01575160
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
155
463
2895
3378
617
14649
1575160

0.61%
7.24%
0.99%
0.37%
0.09%
90.71%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Ваш ИП:34.229.63.28

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Bog nikom du`an ne ostaje

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

            Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

            Selo koje je moja mama dobila da bude u~iteqica, bilo je usta{ko leglo. De{avalo joj se dok razgovara neobavezno sa qudima iz sela da joj oni uz kafu i pi}e pri~aju kako su klali Srbe i srpsku decu. Ona je sve to sa u`asom slu{ala, ali imala je 20 godina, bila je sama, jedina Srpkiwa, ostali su poklani ili `ivi bacani vezani u Drinu.

            Elem, moju majku nisu zvali i tretirali kao Srpkiwu, nego kao Vojvo|anku. Vaqda je zahvaquju}i tom tretmanu, ona ostala `iva nije zaklana i ba~ena u Drinu.

            Ali dobro,.. mislim nije dobro ali to nije tema na{e pri~e. Ko jo{ danas razmi{qa o poklanim Srbima u Drugom svetskom ratu, Ko osim mo`da nekih ~etnika.

            Naime, dok je ona tamo radial i predavala imala je jednog |aka, koji je po zimi bos dolazio u {kolu, bos, jer otac nije imao pare DA MU KUPI OBU]U. Uprkos tome ni jedan jedini dan on nije izostao iz {kole. Bio je redovan. Ku}a mu je bila sat vremena hoda, kada oni idu od svoje ku}e, a ne mi koji smo iz Vojvodine. Dakle, za taj neki odnos prema {koli bio je izuzetno primeren.

            Imao je on oca, majka mu je umrla, koji je sam radio i izdr`avao celu porodicu. Jednom prilikom dok se moja majka vra}ala u selo, on je moju majku prepoznao po koraku i pitao je da li li je to ona i da li ho}e da zajedno idu kroz {umu, Sigrunije je, bezbednije je za wu. Moja majka je pristala. On je uz put pri~ao kako je, za vrema rata, klao Srbe, pa koliko i kako u kom selu, Moja majka je bila toliko u`asnuta, da nije mogla da prati ono {ta pri~a. On to nije osetio pri~ao je sa naro~itim zadovoqstvom, kako je klao decu, dok su roditeqi vri{tali. No pro{lo je i to.

            Za to naravno nije odgovarao tata – koqa~ nikada! Pa trebalo je da se razvija bratstvo i jedinstvo, a ne da se bave tamo nekim poklanim Srbima. Zar je tih Srba malo. Pa i ovako su najbrojniji, {ta ho}e.

            Do{ao je kraj {kolske godine. Moja majka je do{la do dana kada je trebalo da po~nu da se zakqu~uju ocene.  Bosonogi |ak je bio izuzetno lo{ |ak. Nije imao ni jednu pozitivnu ocenu iz matematike. Morao je da ponavqa razred. Slabo je i{lo sa ostalim predmetima ali iz matematike nije mogao da sabira i oduzima kad je be}i broj od 5. Na to je wegov otac – koqa~ poru~ivao mojoj majci da ne}e izneti `ivu glavu iz wihovog sela ako on, wegov sin ponavqa razred. To je Bosna, a ne Banat! Me|utim, moja majka je ro|ena i odrasla u Banatu ne u Bosni. Tako da se desilo ono {to je moralo, on je bosonogi de~ak je dobio 1 i tam u je ocena zakqu~ena.

            Tog dana kada su ocene zakqu~ivane bio je ina~e lep dan, kada se odjednom spusti nevreme. Ki{a, oluja, koja je lomila grawe i ~upala drve}e, besnela je nekih pola sata. Kada je pro{lo tih pola sata, vreme se smirilo i opet je bio lep dan.

            Kada se vreme sti{alo do {kole je do{ao domar, koji je mojoj majci rekao da je otac bosonogog |aka poginuo. Udario ga je grom! Gde je poginuo? Pa nedaleko od {kole! [ta je tamo radio? Pa krenuo je u {kolu gde je stanovala moja majka da je ubije! On je obe}ao mojoj majci da }e je ubiti, kao {to je ve} ubio mnogo svojom rukom, ako wegov sin ponavqa razred. Moja majka ga je oborila, dakle, ponavqao je i otac je krenuo da izvr{i svoju pretwu.

            Da, ono {to nisam napisao to je– moja majka se Bogu molila od detiwstva da je izbavi od svakoga zla i da je za{titi i da joj spasewe. Ono {to se molila sav svoj `ivot to je sada i dobila. SPASEWE! [TA JE DOBIO ONAJ KO JOJ JE PRETIO UBISTVOM? PA ONO ^IME JE PRETIO DRUGIMA. SMRT.

            Eto, tako glasi jedna od pri~a o mojoj majci i veri u Boga. Naravno, oni koji veruju da smo postali od majmuna, re}i }e … ali ja zbog wih ovo nisam pisao. Pisao sam za one koji kada ka`u re~ O^E, di`u glavu gore i pomisle na svog NEBESKOG OCA!

            AMIN!

           


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro, mislim nije dobro ali mi je jasno kada mi se ovako ispovede da im ja nisam pravi prijateq ili da oni u meni ne gledaju pravog prijateqa.

  Neke sam zvao da mi budu kumovi ali su to oni odbili.

  Po ~emu se neko poznaje da je sposoban da ima pravog

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O prijateqstvu

              [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Write comment (0 Comments) Опширније...