PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 40 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873765
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
29
176
1394
1885
3504
13212
1873765

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Ваш ИП:3.236.142.143

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Itelektualci gde ste?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da se bude savest svog naroda.

Ono po ~emu su se razlikovali od re`imskih pametwakovi}a to je: nisu ponavqali dnevno politi~ke parole, nisu ponavqali ono {to su jednopartijskom sistemu svi ponavqali. Oni su imali svoj ugao gledawa na stvari. Taj ugao gledawa na stvari ~inio nam se logi~niji i prihvatqiviji od onoga {to su zvani~nici ponavqali i tvrdili. Se}am se jednog izraza kojeg su ~esto ponavqali PLURALITET PRAVNOG SUBJEKTIVITETA. Ovaj izraz ni onda ni sada nisam znao {ta zna~i. To nije bio jedini takav izraz setih se jo{ jednog UNIVERZALISTI^KA KONCEPCIJA. Ni ovaj izraz ne znam {ta zna~i. Ti qudi sa fakultetskim diplomama, ~esto sa magistarskim ili doktorskim zvawem govorili su za nas jedan ne razumqivi jezik. Da budem iskren, nisam imao politi~kih ambicija, pa se nisam trudio ni da ih razumem. Na pitawe da li su imali ugled treba re}i: u politi~kom vrhu, jesu, Kod obn~nog naroda ba{ i nisu osim onih koji su imali politi~ke ambicije. Stalno su bili na TV emisijama i pri~ali svoju pri~u.

Me|utim, postojali su qudi, uglavnom umetnici, pisci, profesori, koji su `iveli u Jugoslaviji ili deo wih u emigraciji, uglavnom ekonomskoj, a ne politi~koj, Oni iz politi~ke nisu smeli da dolaze ovamo niti wihova dela da se objavquju ovde. Deo tih qudi su posmatrali ovo na{e dru{tvo svojim o~ima i time su bili slobodni od odgovornosti prema vlasti. Oni su bili odgovorn prema naroda kojem su pripadali, a neki, dodu{e retki i Bogu. Wihovi stavovi, wihova saznawa, wihova razmi{qawa su nam bila daleko bli`a nego onih zvani~nih koji i onako nisamo uglavnom ni{ta razumeli. Oni su predstavqali kriti~ku misao u dru{tvu, Skoro svakom iole pismenom i sa barem prose~nom pame}u i obrazovawem, oni su bili razumqivi. O wima i wihovim shvatawima se javno nije pri~alo, pojavqivali su se u {tampi, izuzetno retko, skoro nikan ne na televiziji. Dr`ali su tribune, promocije i sl. Samo mi |aci smo se usu|ivali da ih javno podr`avamo jer nismo `iveli od svoga rada, ve} od roditeqskog xeparca. U na{im o~ima oni su bili autoritet, a ne oni koje nam je dr`ava nametala. Naravno, ni oni nisu bili jedinstveni. Imali su razli~ita mi{qewa, o istim pitwima. Treba re}i da se neki od wih nikada nisu bavili istim pitawem. [ta im je bilo zajedni~ko? Svi su bili visoko obrazovani, svi su bili intelektualci.

Danas kada razmi{qam o wim, postavqam pitawe gde ste danas intelektualci? Danas imao opet dve vrste qudi, oni koji su uz vlast i oni koji to nisu. Od onih koji nisu, a hteli bi da nam budu alternativa, bave se zvi`dawem, {etwom, skandirawem i sli~no, Time nam ne pokazuju svoje obrazovawe, svoju li~onosnost, svoju kriti~ku misao. Pokazuju samo `equ da do|u na vlast. A za{to bi za wih glasali, u ~emu su oni boqi, tajac. Niko ni{ta ne progovara. Ose}amo i duboko svesni da oni nisu intelektualci. Nikako ne mogu da shvatim da Srbi koji su imali intelektuale u 18, 19 i 20. veku danas ih nemaju.

Zato poru~ujem INTELEKTUALCI JAVITE SE!


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

              Ali …

              U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Comments powered by CComment

  Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...