PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 14 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01882291
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
318
475
2914
2650
5220
6810
1882291

0.49%
5.83%
0.79%
0.30%
0.07%
92.52%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Ваш ИП:35.172.230.21

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

[ta je za vas kwiga?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

           Pri~a se odnosi na kwigu. Ne, nijedno posebno, ne ni na jednu konkretno, ve} na kwigu uop{teno. Kwigu kao vrednost. 

              Pri~a koju }u Vam danas ispri~ati desela se krajem 90 – tih godina 20 – og veka. Jedna strana u pri~i sam ja, a druga … pa moram je predstaviti. Gospo|a po svemu onome kako se pona{a, po obrazovawu, po vaspitawu, po kulturi govora,  kulturi obla~ewa i sli~no. Bila je u na{oj sredini jedan od najboqih stru~waka, koja je posle zavr{enog fakulteta i{la jo{ na usavr{avawe. Sve su to stvari koje stvaraju izuzetno povoqno mi{qewe o woj.

            Nije bitno kako smo se upoznali. Bitno je da smo imali priliku da razgovaramo. Stekao sam izuzetno povoqno mi{qewe o woj. To je i bio razlog da je nekoliko puta pozovem da svrati do nas. Kona~no se i to desilo. 

            Trudili smo se da je do~ekamo i ugostimo na najboqi mogu}i na~in. Posle nekog vremena divnog i sadr`ajnog razgovora, odlu~io sam da joj poka`em ono {to sam imao najdragocenije u mojoj ku}i – moje kwige. Te kwige nisam sakupqao samo ja ve} i moji roditeqi. Neke od tih kwiga, moja baka, majka moje majke donela je u miraz. To je ono {to je skupqano generacijama, ono na {ta su moji roditeqi davali velike pare, kupovali na kredit,  Od tih kwiga neke sam nabavio i ja dobijaju}i ih na poklon, u znak zahvalnosti {to sam moje darodavce zadru`io. Na kraju sam joj pokazao i jednu od najnovijih kwiga u na{oj biblioteci za koju sam ja dao dve moje cele plate – Zakonopravilo Svetoga Save. Kwiga je sa drvenim koricama i u ko`nom povezu.

            Ona je svaku kwigu uzela u ruku, malo prelistala i ostavila. Uglavnom je }utala. Kada bi i progovorila bilo bi to „zanimqivo“, „interesantno“, „lepo“. Pokazao sam joj, a i moji roditeqi, koji su bili prisutni, koliko smo ponosni na NA[U BIBLIOTEKU!

            Pro{lo je neko vreme i sreo sam je u gradu. Pozvala me je kod we na kafu. Svratio sam. Posle malog ~avrqawa, napravila je psiholo{ku pauzu, gledaju}i u pod. Zatim je podigla glavu pogledala je u o~i i upitala „[ta je za vas kwiga? “. Nisam ni{ta odgovorio jer nisam razumeo pitawe. „[ta je za mene kwiga? “. Onda je mirnim i ozbiqnim tonom po~ela da komentari{e moju – na{u biblioteku. Rekla mi je da nikada nije videla takav odnos prema kwizi, bila je {okirana i iznena}ena na{im odnosom prema wima. Da to ~uvamo generacijama, da to donosimo u miraz, da toliko pla}amo kwige. DVE PLATE! Tako ne{to, ona nije videla ni do`ivela tako ne{to u `ivotu. Da kwigu obmotam u pamu~nu tkaninu i da je tako ~uvam. Nema re~i. Je li smo svesni da je kwiga za nas predmet religioznog kulta? [to je vi{e pri~ala sve vi{e se na wenom licu po~eo pojavqivati osmeh.

            Bio sam blago re~eno prestravqen! Nisam mogao da verujem da ovo slu{am. Nisam mogao da shvatim da ova osoba izgovara ovo {to ~ujem. Svo ono lepo, predivno mi{qewe koje sam imao o woj, u sekundi se sru{ilo – potpuno i do kraja. U trenu sam shvatio da na{ porodi~ni obi~aj, da kada nam do|e u ku}u neko drag, koga cenimo, po{tujemo da mu pokazujemo kwige iz na{e biblioteke je pogre{an. Qudima to verovatno ne zna~i ni{ta. Samo … {to to niko od wih nije osetio potrebu da komentari{e.

            Pitala me je na kraju da li ho}u kafa, odbio sam i rekao da moram da krenem. Rekla mi je da se nada da me nije uvredila. Niste, odgovorio sam joj. Naravno, nisam joj rekao da mi me|utim rekla sve o sebi. Tek sada imam potpunu sliku o woj.

            Nekoliko puta sam pri~ao ovu pri~u. Mojim roditeqima, prijateqima i sli~no. Komentari su bili razni. Vremenom sa shvatio jednu VELIKU RAZLIKU. ONA, ONA JE STRU^WAK, A MI SMO ILI BAREM TO POKU[AVAMO DA BUDEMO INTELEKTUALCI. RAZLIKU IZME\U JEDNOG I DRUGOG SAM VAM UPRAVO OPISAO.


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • ^ovek koji je odustao od `ivota

               Pri~u koju }u Vam danas ispri~ati ~uo sam od samog glavnog junaka ove pri~e. Upoznao sam ga u vozu. Naime, decenije svog `ivota sam proveo putuju}i zbog studija i posla. Tako sam upoznao mnoge qude sa zanimqivim i interesantnim pri~ama. Pa izme|u ostalih i wega.

              Ne navodim mu ime jer ga nisam ni zapamtio, a nije ni bitno za ovu pri~u. Po{to sam u{ao u voz prolzio sam hodnikom pored nekoliko kupea, koji su bili polupuni. U jednom je sedeo samo jedan stariji ~ovek sa oko 60 godina ili je barem meni tako delovao.

              Sedeo je, sa rukana naslowenim na nogama, a povremeno je znao da se uspravi i tada bi ruke do{le pored wegovog tela. Bio je ispuwe nekim mirom, koji je meni bio ~udan jer nikada nisam upoznao

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • [ta je najopasnije u poslu?

  Prvo {to moramo da ka`emo na po~etku ~lanka je NA KOGA SE ODNOSI NA[A TEMA? Odnosi se na sve zaposlene i na sve koji imaju preduze}e, sasvim svejedno da li su pri tom samozaposleni ili su biznismeni. Dakle, jednako se odnosi i na radnike u proizvodwi, radnike u zdravstvu, prosveti, uslugama, kulturi i sli~no.

  Svako ko radi, naro~ito ako rukovodi poslom interesuje se {ta je najva`nije da posao potskane i da pove}a produktivnost i radni u~inak svoj ili svoga tima. ^ini se da su nava`niji

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • [ta je za vas kwiga?

             Pri~a se odnosi na kwigu. Ne, nijedno posebno, ne ni na jednu konkretno, ve} na kwigu uop{teno. Kwigu kao vrednost. 

                Pri~a koju }u Vam danas ispri~ati desela se krajem 90 – tih godina 20 – og veka. Jedna strana u pri~i sam ja, a druga … pa moram je predstaviti. Gospo|a po svemu onome kako se pona{a, po obrazovawu, po vaspitawu, po kulturi govora,  kulturi obla~ewa i sli~no. Bila je u na{oj sredini jedan od najboqih stru~waka, koja je posle zavr{enog fakulteta i{la jo{

  Comments powered by CComment

  Опширније...  
 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...